top
logo


joomla counter
Home FAQ
FAQ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 FAQ

 การอบรมและสัมมนา

 • ทำอย่างไรจึงจะทราบข่าวสารของสมาคมทางด้านการอบรมหรือสัมมนา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • การสมัครเข้าอบรมหรือสัมมนาทำอย่างไร
 • มีส่วนลดให้แก่สมาชิกสมาคมฯหรือไม่
 • เมื่อเข้าอบรมหรือสัมนาแล้วจะเก็บหลักฐานสำหรับชั่วโมงการอบรม (CPE) อย่างไร

การสมัครสมาชิก

 • สมัครสมาชิกแบบองค์กรหรือบริษัทได้หรือไม่
 • สมัครสมาชิกมีขั้นตอนอย่างไร
 • การจ่ายชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก ถ้าองค์กรเป็นผู้จ่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเหรือม่

 การสอบวุฒิบัตร (CISA, CISM, CGEIT, CRISC)

 • สมัครสอบวุฒิบุตรมีขั้นตอนอย่างไร
 • มีการจัดติวสอบวุฒิบุตรให้แก่ผู้สมัครหรือไม่ เมื่อไร
 • การสอบวุฒิบัตรใช้เวลาในการสอบเท่าไร
 • ผู้สมัครสอบต้องมีประสบการณ์ในการทำงานหรือไม่

การสอบวุฒิบัตรแบบใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ  (CBT) (CISA, CISM, CGEIT, CRISC)

1.     อะไรคือการสอบแบบ CBT (Computer-Based Testing)?

2.     การสอบ CISA, CRISC, CISM และ CGEIT จะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไร?

3.     การสอบแบบ CBT จะเริ่มใช้เมื่อใด?

4.     จะเริ่มลงทะเบียนสมัครสอบได้เมื่อใด?

5.     การเตรียมตัวในการสอบแบบ CBT จะแตกต่างไปจากการสอบที่ทำในกระดาษข้อสอบที่ใช้เดิมอย่างไร ?

6.     รูปแบบของข้อสอบแบบ CBT จะเป็นแบบใด?

7.    ผู้สมัครสอบจะสามารถทราบรายชื่อของสถานที่สอบและเลือกสถานที่ได้ก่อนลงทะเบียนสอบหรือไม่ ?

8.     การสอบแบบ CBT มีข้อดีอย่างไร?

9.    เกณฑ์ในการสอบผ่านเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่สำหรับการสอบแบบ CBT?

10.  เวลาที่ใช้ในการสอบแบบ  CBT เปลี่ยนแปลงไปจากการสอบแบบเดิมหรือไม่?

11.  ISACA ยกเลิกการสอบบนกระดาษข้อสอบเลยหรือไม่?


การอบรมและสัมมนา
ถามทำอย่างไรจึงจะทราบข่าวสารของสมาคมทางด้านการอบรมหรือสัมมนา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ตอบ

การอบรมหรือสัมมนาที่ต่างประเทศ

สามารถค้นหา ติดตามได้จาก www.isaca.org และเลือก Chapter Seminar Schedule หรือ Global Conference page หรือ CISA Review Course Listing ซึ่งตัวอย่างของ Global Conference ในปีหนึ่งๆจะมีอยู่ประมาณ 7 ครั้ง ดังนี้

 1.  
  1. EuroCACS
  2. North American CACS
  3. Oceania CACS
  4. International Conference
  5. Network Security Conference
  6. Latin American CACS
  7. Asia Pacific CACS

ส่วนการอบรบ จะมีปีละประมาณ 2-3 ครั้ง ในหัวข้อต่างๆ เช่น IS Audit and Control Training เป็นต้น

การอบรมหรือสัมมนาในประเทศ

ทาง ISACA Bangkok Chapter จะส่ง Brochure ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไปที่ทางสมาคมฯมีรายชื่อ นอกจากนี้ยังประกาศ ใน ข่าวสารสมาคมฯ ( Newsletter ) อีกด้วย หรือเข้าไปดูได้จาก website ISACA Bangkok Chapter : www.isaca-bangkok.org

  
ถามการสมัครเข้าอบรมหรือสัมมนาทำอย่างไร
ตอบ

การอบรมหรือสัมมนาต่างประเทศ

ส่วนใหญ่ทาง ISACA Headquater จะส่ง Brochure การสัมมนาที่จะจัดให้มีขึ้นมาให้แก่ สมาชิกล่วงหนัาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งใน Brochure นั้นจะมีใบสมัครและรายละเอียดการสมัคร ครบถ้วน หรือท่านสมาชิกสามารถสมัครผ่านทาง www.isaca.org ได้

การอบรมหรือสัมมนาในประเทศ

หลักสูตรสัมมนาที่จัดขึ้นโดยสมาคมฯ ผู้สนใจเข้าอบรมจะต้องสมัครทางออนไลน์เท่านั้น ทาง www.isaca-bangkok.org/event โดยการชำระเงินจะต้องโอนเงินผ่านธนาคารและส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินไปที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  
ถามมีส่วนลดให้แก่สมาชิกสมาคมฯหรือไม่
ตอบทุกการอบรมหรือสัมมนา สมาชิกสมาคมฯจะได้รับสิทธิพิเศษพร้อมส่วนลด และยังมี ส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกที่สมัครก่อนภายในเวลาที่กำหนดไว้ด้วย
  
ถามเมื่อเข้าอบรมหรือสัมนาแล้วจะเก็บหลักฐานสำหรับชั่วโมงการอบรม (CPE) อย่างไร
ตอบการอบรมหรือสัมนาโดยส่วนใหญ่จะมีการจัดทำ Certificate ให้แก่ผู้เข้าฟัง โดยใน Certificate นี้จะแสดงถึงจำนวน CPE ที่นับได้ อย่างไรก็ดี ในบาง Course ที่ไม่มีการจัดทำ Certificate ให้ผู้เข้าอบรมหรือสัมนาแจ้งความประสงค์ว่าต้องการให้สมาคมฯออกจดหมายรับรองให้เมื่อสมัคร ทางสมาคมฯจะจัดทำจดหมายรับรองให้หลังการจากงานสัมนา
  

การสมัครสมาชิก
ถามสมัครสมาชิกแบบองค์กรหรือบริษัทได้หรือไม่
ตอบสมาชิกของ ISACA มีเป็นแบบบุคคลเท่านั้น ไม่มีสมาชิกประเภทองค์กร เนื่องจากสมาชิกต้องตกลงที่จะปฎิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
  
ถามสมัครสมาชิกมีขั้นตอนอย่างไร
ตอบคลิก>>
  
ถามการจ่ายชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก ถ้าองค์กรเป็นผู้จ่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเหรือม่
ตอบการชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกและการสมัครสอบ ในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายบริษัท ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (หรืออัตราภาษีมูลเค่าเพิ่มในขณะนั้น) โดยคิดจากฐานเงินบาทที่จ่ายจริง เช่นหากจ่ายผ่านบัตรเครดิต ก็ให้ใช้มูลค่าเงินบาทใน statement ของบัตรเครดิตเป็นฐานในการคำนวณ โดยบริษัทต้องยื่นภพ. 36 เพื่อชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว
  
การสอบวุฒิบัตร (CISA, CISM, CGEIT, CRISC) 
ถาม 
ตอบ 
  
ถาม สมัครสอบวุฒิบุตรมีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบวุฒิบัตร มีดังต่อไปนี้ คลิก>>

  
ถามมีการจัดติวสอบวุฒิบุตรให้แก่ผู้สมัครหรือไม่ เมื่อไร
ตอบสมาคมฯ จะจัดติวให้กับผู้สมัครสอบวุฒิบัตร ในแต่ละปี ประมาณเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน โดยสำหรับ CISA ใช้เวลาการติวประมาณ 5 วัน (ในวันเสาร์และอาทิตย์) 
  
ถามการสอบวุฒิบัตรใช้เวลาในการสอบเท่าไร
ตอบเวลาในการทดสอบวุฒิบัตรทุกประเภท ใช้เวลา 4 ชั่วโมง โดยเป็นข้อสอบอัตนัยรวม 150 ข้อ
  
ถามผู้สมัครสอบต้องมีประสบการณ์ในการทำงานหรือไม่
ตอบ

 ผู้สมัครสอบไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานใดๆ แต่เมื่อสอบผ่านแล้วจะขอขึ้นทะเบียนเป็น CISA จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบ ควบคุม หรือรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยเป็นประสบการณ์ในการทำงานที่ได้รับมาภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนการขอขึ้นทะเบียน) ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านจะต้องขอขึ้นทะเบียนภานใน 5 ปีนับจากวันที่สอบผ่าน โดยประสบกาณ์การทำงาน 5 ปีดังกล่าวสามารถทดแทนได้ด้วยวุฒิการศึกษาในระดับมหาวัทยาลัย หรือการทำงานในประเภทงานที่ใกล้เคียง โดยการทดแทนนี้จะรวมกันได้มีเกิน 3 ปี

 • ประสบการณ์การทำงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านการตรวจสอบอื่นๆไม่น้อยกว่า 1 ปี ทดแทนได้ 1 ปี
 • การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 60 ถึง 120 หน่วยกิต (โดยไม่มีข้อจำกัดว่าได้เข้าเรียนมาเมื่อใด) ทดแทนได้  1 และ 2 ปี ตามลำดับ
 • การได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่มีหลักศูตรเป็น ISACA-sponsored Model Curricula (ดูรายชื่อได้จาก www.isaca.org/modeluniversities ในประเทศไทยยังไม่มี) ใช้ทดแทนได้ 1 ปี  .
 • การได้รับปริญญาโท ในสาขาวิชาด้าน information security หรือ information technology ทดแทนได้ 1 ปี
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>

    
  การสอบวุฒิบัตรโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ (CBT)  (CISA, CISM, CGEIT, CRISC) 
  ถาม

  1. อะไรคือการสอบแบบ CBT (Computer-Based Testing)?

  ตอบ

  การสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ (CBT) เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมในการสอบวุฒิบัตรให้มีความปลอดภัยและเสมอต้นเสมอปลาย ทั้งยังช่วยให้ผู้สอบได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นโดยผู้ที่เข้าสอบวุฒิบัตร CISA, CISM, CGEIT และ CRISC จะสามารถเดินทางไปที่สถานที่สอบ แสดงบัตรประจำตัว จากนั้นก็สามารถนั่งทำข้อสอบที่โต๊ะคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่จัดไว้ให้ได้อย่างปลอดภัย ภายใต้การดูแลของผู้คุมสอบ

    
  ถาม

  2. การสอบ CISA, CRISC, CISM และ CGEIT จะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไร?

  ตอบ

  วิธีการสอบวุฒิบัตรจะเปลี่ยนไปจากการทำข้อสอบบนกระดาษสอบ เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำข้อสอบ การสอบในเดือนธันวาคม ปีค.ศ. 2016 จะเป็นการสอบครั้งสุดท้ายที่จะทำการสอบบนกระดาษข้อสอบ เริ่มตั้งแต่ปีค.ศ. 2017 ผู้ที่ต้องการสอบจะลงทะเบียนเพื่อสมัครสอบทางเว็บไซด์ของ ISACA เช่นเดิม แต่แบบใหม่นี้ ผู้สอบสามารถเลือกตารางเวลาในการสอบและผู้ให้บริการสถานที่สอบได้ตามความสะดวกของตน

    
  ถาม

  3. การสอบแบบ CBT จะเริ่มใช้เมื่อใด?

  ตอบ

  ในปีค.ศ. 2017 จะเริ่มใช้การสอบแบบ CBT สำหรับการสอบ CISA, CRISC, CISM, และ CGEIT โดยจะแบ่งช่วงเวลาของการสอบออกเป็น ช่วงช่วงละ สัปดาห์ ช่วงเวลาทั้ง ช่วงที่ผู้สอบสามารถเลือกวันสอบได้ ได้แก่

  ช่วงแรก วันที่ พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2017

  ช่วงที่สอง วันที่ สิงหาคม– 30 กันยายน 2017

  ช่วงที่สาม วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2017

    
  ถาม

  4. จะเริ่มลงทะเบียนสมัครสอบได้เมื่อใด?

  ตอบ

  ผู้ที่ต้องการสมัครสอบในช่วงแรกสำหรับเดือน พฤษภาคม/มิถุนายน สามารถลงทะเบียนสมัครสอบทางเว็บไซด์ www.isaca.org ได้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  

    
  ถาม

  5. การเตรียมตัวในการสอบแบบ CBT จะแตกต่างไปจากการสอบที่ทำในกระดาษข้อสอบที่ใช้เดิมอย่างไร?

  ตอบ

  ไม่มีความแตกต่าง ท่านสามารถติดต่อสำนักงานภาคพื้นกรุงเทพฯ ( อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมเพื่อเตรียมตัวในกา รสอบ

    
  ถาม

  6. รูปแบบของข้อสอบแบบ CBT จะเป็นแบบใด?

  ตอบ

  รูปแบบข้อสอบจะเป็นแบบปรนัยไม่เปลี่ยนแปลง คำถามจะปรากฏขึ้นทีละข้อ โดยผู้สอบสามารถจะทำเครื่องหมายไว้เพื่อกลับมาที่ข้อเดิมได้ในภายหลัง

    
    
  ถาม

  7. ผู้สมัครสอบจะสามารถทราบรายชื่อของสถานที่สอบ และเลือกสถานที่ได้ก่อนลงทะเบียนสอบหรือไม่?

  ตอบ

  ผู้สมัครสอบสามารถเรียกดูรายชื่อสถานที่สอบได้ตาม รายชื่อนี้ โปรดสังเกตว่ารายชื่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ในอนาคตเมื่อ ISACA สามารถหาสถานที่สอบได้เพิ่มเติมเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ผู้สมัครสอบ  

    
  ถาม

  8. การสอบแบบ CBT มีข้อดีอย่างไร?

  ตอบ

  การสอบแบบ CBT สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับผู้สอบ รวมถึง:

   

  • ความสามารถที่จะกำหนดเวลาและสถานที่ในการสอบตามความสะดวก โอกาสที่จะเข้าสอบย่อมเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากกำหนดการสอบที่สามารถเลือกได้เพียง 2 หรือ 3 วันต่อปี มาเป็นสามารถเลือกวันได้ใน 3 ช่วงเวลา ซึ่งมีวันให้เลือกได้ถึง 8 สัปดาห์ในแต่ละช่วงเวลาภายในปี 2017
  • ลดเวลาในการแจ้งผลการสอบ ผู้สอบจะได้รับผลการสอบอย่างไม่เป็นทางการในทันทีหลังจากการสอบ และผลการสอบอย่างเป็นทางการจะส่งไปให้ภายใน 10 วันทำการหลังจากวันสอบ
  • เพิ่มความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการสอบ ผู้สมัครสอบสามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการสอบได้ถึง 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาการการสอบที่เลือกไว้ในครั้งแรก.
   
  ถาม

  9. เกณฑ์ในการสอบผ่านเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่สำหรับการสอบแบบ CBT?

  ตอบ

  ไม่เปลี่ยนแปลง

   
  ถาม

  10. เวลาที่ใช้ในการสอบแบบ CBT เปลี่ยนแปลงไปจากการสอบแบบเดิมหรือไม่?

  ตอบ

  ไม่เปลี่ยนแปลง ก่อนการสอบ จะมีการอธิบายโดยสรุปให้แก่ผู้ที่ยังไม่เคยทำข้อสอบแบบ CBT มาก่อน การอธิบายนี้จะให้ข้อมูลแก่ผู้สอบถึงวิธีการที่จะเรียกข้อสอบแต่ละข้อขึ้นมาทำ ผู้สอบจะมีเวลาทำข้อสอบ 4 ชั่วโมงเช่นเดิม เนื่องจากข้อมูลตอบกลับจากผู้สอบมีความสำคัญต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการสอบ ดังนั้น เราจึงมีคำถามให้แก่ผู้สอบเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยในเรื่องสถานที่สอบและเนื้อหาของข้อสอบ โดยจะมีเวลาให้เพิ่มเติมสำหรับการอธิบายและการตอบคำถามภายหลังการสอบ

   
  ถาม

  11. ISACA ยกเลิกการสอบบนกระดาษข้อสอบเลยหรือไม่?

  ตอบ

  ในพื้นที่ซึ่ง ISACA ไม่สามารถจัดสถานที่ที่เป็นศูนย์สอบเพื่อสอบแบบ CBT ให้ได้และมีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนที่เหมาะสม ISACA จะยังจัดให้มีการสอบแบบทำบนกระดาษข้อสอบต่อไป

   
  AddThis Social Bookmark Button
   
  bottom

  ISACA Bangkok Chapter St. Gabriel Foundation Building, Soi Thonglor 25, Sukhumvit 55 Rd. Thailand 10110 Tel:66-89777-0900