top
logo

feed-image Feed Entries

joomla counter
Home
Welcome to ISACA Bangkok Chapter
CSX Fundamental 2017 ครั้งที่ 2
วันศุกร์ที่ ๐๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

(CYBERSECURITY FUNDAMENTALS COurse)

 

สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ

เชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องและเกิดภาวะขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยทั่วโลก หลักสูตรความรู้พืน้ ฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ ISACA เป็นหนึ่งในหลักสูตรการ

ฝึกอบรมบุคลากรที่มีประสิทธิผล สำหรับฝึกอบรมบุคลากรที่เริ่มต้นเข้ามารับผิดชอบในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรมีทักษะและความรู้ที่จำเป็น

หลักสูตรความรู้พืน้ ฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้ความรู้เบือ้ งต้นสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นปฏิบัติวิชาชีพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนใช้เป็นพืน้ ฐานในการ

ต่อยอดในการศึกษาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับสูงต่อไป 

 

ผู้ควรเข้าร่วมหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 

 •  บุคลากรที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 •  ผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ด้านความเสี่ยง 
 •  เจ้าหน้าที่ด้านการกำกับดูแล 
 •  เจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
 •  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
  •  เริ่มต้นงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  •  มีความสนใจที่จะเปลี่ยนมาปฏิบัติวิชาชีพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  •  มีความสนใจที่จะสอบวุฒิบัตรความรู้พืน้ ฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่จัดโดย ISACA
 • บัณฑิตที่จบการศึกษาและต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 ค่าสัมมนา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

ผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา

อัตราค่าธรรมเนียม

สมาชิกของ ISACA

9,523.00

สมาชิก ITSMF, IIAT และกลุ่มบุคคลจากองค์กรเดียวกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

10,165.00

บุคคลทั่วไป

11,770.00

 

(สมาคมได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ข้อ 12/1)               

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560   

สถานที่  โรงแรมซีนิท นานาเหนือ

CPE ที่ได้รับ: 12 หน่วย 

รายละเอียด คลิก  

สมัครออนไลน์ คลิก

 

 

AddThis Social Bookmark Button
 
Certification 2560
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

การสอบวุฒิบัตรในปี 2560 สามารถสมัครได้แล้ววันนี้!!

การสอบวุฒิบัตรในปี 2560 จะเป็นการสอบแบบ Computer-based Testing (CBT) โดยผู้สอบจะต้องเดินทางไปสอบยังศูนย์สอบที่ระบุไว้ ผู้สอบสามารถเลือกวันที่จะสอบได้ภายในช่วงเวลาที่ระบุ สำหรับในปี 2560 นี้จะแบ่งช่วงเวลาที่เลือกได้ออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่

ช่วงเวลาที่ 1: วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2017 

ช่วงเวลาที่ 2: วันที่ 1 สิงหาคม– 30 กันยายน 2017

ช่วงเวลาที่ 3: วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2017

 

ค่าธรรมเนียมการสอบ สำหรับปั 2560 (ท่านสามารถสมัครสมาชิกไปพร้อมกับการสมัครสอบ)

 

ราคาสมาชิก

ราคาบุคคลทั่วไป

 

 

ราคาปกติ

US $575US $760 

Download รายละเอียดการสอบ 

สมัครสอบ คลิก>>

สถานที่สอบ: ชั้น 3 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ II เลขที่ 2922/135-136 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320

AddThis Social Bookmark Button
 
เอกสารประกอบการเสวนา Social Networking/Mobile/Tablet Security
วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๗:๕๔ น.

เอกสารประกอบการเสวนาเรื่อง "ภัยคุกคามและวิธีป้องกันจากการใช้ Social Networking
และ Mobile/Tablet
พร้อมสาธิตวิธีการโจมตี" ที่จัดใน Clinic IA วันที่ 27/8/2554 Download

AddThis Social Bookmark Button
 พันธมิตร

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

bottom
top

Latest News

Popular


bottom

ISACA Bangkok Chapter St. Gabriel Foundation Building, Soi Thonglor 25, Sukhumvit 55 Rd. Thailand 10110 Tel:66-89777-0900